logo elblaskaszkolaeksperymentu

„Elbląska Szkoła Eksperymentu”
projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Miasto Elbląg realizuje w ramach Poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020 projekt RPWM.02.02.02-28-0002/1 pn. Elbląska Szkoła Eksperymentu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt wdrożony zostanie w czterech elbląskich liceach ogólnokształcących:

 • I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego przy ul. Pocztowej 2,
 • II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka przy ul. Królewieckiej 42,
 • III Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Browarna 1,
 • IV Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu przy ul. Sienkiewicza 4.

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów z czterech elbląskich liceów ogólnokształcących poprzez tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych nauczycieli, wychowawczych rodziców/opiekunów oraz organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów.

Wsparciem objęci zostaną uczniowie, ich rodzice/opiekunowie oraz nauczyciele czterech elbląskich liceów ogólnokształcących spośród których zrekrutowanych do projektu zostanie 600 uczniów (klas I i II), 30 nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii) oraz 60 rodziców/opiekunów uczniów. Będą oni uczestnikami projektu realizowanego w okresie 1.09.2019 – 31.08.2022 r.

Efekty realizacji projektu:

 • utworzenie pracowni międzyszkolnej oraz wyposażenie szkolnych pracowni w pomoce i sprzęt niezbędny do nauczania przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) oraz matematyki,
 • doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii) oraz matematyki,
 • kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki poprzez prowadzenie zajęć metodą eksperymentu.

W wyniku realizacji projektu uczniowie rozwiną swoje umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych. Nauczyciele zostaną przygotowani do pracy metodą eksperymentu oraz do wspierania rozwijania kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów. Rodzice podniosą swoje kompetencje wychowawcze poprzez kształtowanie technik osiągania celów wychowawczych w zakresie wspierania rozwoju swoich dzieci. Ponadto zostanie doposażona baza dydaktyczna do prowadzenia zajęć opartych na metodzie eksperymentu.

Tytuł projektu: Elbląska Szkoła Eksperymentu
Wartość projektu: 4 292 173,81zł
Dofinansowanie: 4 036 573,81zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3 648 347,73zł
Okres realizacji projektu: 1.09.2019r. - 31.08.2022r.


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

 • PG
 • UG
 • WSBG
 • PWSZ
 • EUH-E

Linki