Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut II LO a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

 1. Zadania i rola Rzecznika Praw Ucznia w szkole
  • Pomoc całej społeczności uczniowskiej w rozwiązywaniu problemów i wyjaśnianiu wszelkich niejasności dotyczących Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania i Programu wychowawczo-profilowego.
  • Reprezentowanie interesów uczniów przed dyrekcją szkoły oraz Radą pedagogiczną.
  • Świadczenie pomocy merytorycznej uczniom i wyjaśnianie jak korzystać z praw i szanować prawa innych.
  • Przeciwdziałanie łamania prawa w szkole.
  • Rozwiązywanie konfliktów uczeń-nauczyciel.
  • Zwiększanie świadomości prawnej uczniów, nauczycieli i rodziców.
 2. Sposoby działania Rzecznika Praw Ucznia.
  • Rozpatrywanie indywidualnych skarg uczniów.
  • Udzielanie porad uczniom, nauczycielom i rodzicom.
  • Współpraca z pedagogiem szkolnym, a w razie potrzeby z psychologiem czy prawnikiem.
  • Współdziałanie w realizacji szkolnych programów profilaktycznych.
 3. Uprawnienia Rzecznika Praw Ucznia.
  • Ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
  • Podejmuje działania na wniosek stron: uczniów, rodziców, nauczycieli lub pracowników szkoły.
  • Działa według ustalonego trybu postępowania:
   • - zapoznaje się ze zdaniem stron konfliktu,
   • - podejmuje negocjacje ze stronami,
   • - zasięga opinii pedagoga szkolnego, wychowawcy,
   • - w sytuacjach najtrudniejszych występuje do dyrektora szkoły o podjęcie decyzji w sprawie dalszego postępowania.
  • Rzecznik Praw Ucznia zajmuje się wszystkimi sprawami dotyczącymi przestrzegania praw ucznia w szkole. W każdej problematycznej sytuacji można się do niego zwrócić i prosić o pomoc.
  • Udostępnia regulaminy szkolne i pomaga je zinterpretować. Jest mediatorem w sprawach trudnych, spornych i nietypowych.
  • Zawsze zachowuje dyskrecję, a wszelkie uzyskane przez niego informacje stanowią tajemnicę służbową.

Rzecznik praw ucznia w roku szkolnym 2020/2021:

mgr Małgorzata Rydelek


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

 • PG
 • UG
 • WSBG
 • PWSZ
 • EUH-E

Linki