Informacja na temat zasad udzielania pomocy uczniom z niepełnosprawnością w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2024

Informuję, że w roku szkolnym 2024/2025 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, skierowana jest do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasady udzielania dofinansowania zakupu podręczników :

Przyznanie pomocy następuje na wniosek opiekunów ucznia (rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorów regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Dz.U. z 2024 r. poz. 421), pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2024/2025.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,  o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.­ Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116).

 

Wniosek należy złożyć do dnia 06.09.2024 r. w szkole, do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2024/2025.

Wniosek można pobrać na stronie www.eped.pl lub w sekretariacie szkoły.

 

Dokumenty do rozliczenia  zakupów

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnych w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2024/2025.

W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów koszt ich zakupu jest zwracany opiekunom uczniów lub pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu. Wystawia je podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

.

Potwierdzenie zakupu musi zawierać następujące dane:

    - imię i nazwisko ucznia,

    -  nazwę i adres szkoły,

    - klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2024/2025,

    - wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych,

    - kwotę i datę zakupu,

   - czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów z dnia 19 maja 2023r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 pomocą obejmie się uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

1)     słabowidzących,

2)     niesłyszących,

3)     słabosłyszących,

4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności , o których mowa w pkt 1–6

8)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności , o których mowa w pkt 1–6 i 8

 

W roku szkolnym 2024/2025 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów ćwiczeniowych, a także materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom uczęszczającym do:

- liceum ogólnokształcącego,

- technikum,

- branżowej szkoły I stopnia,

- branżowej szkoły II stopnia,

- szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,

- klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych.

 Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla jednego ucznia liceum ogólnokształcącego będzie wynosiło 445zł.

 

ZAŁĄCZNIKI:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki