Projekt edukacyjny w Gimnazjum nr 3 w Elblągu
Terminarz obowiązujący w roku szkolnym 2017/2018

 

DYREKTOR

WYCHOWAWCA

OPIEKUN PROJEKTU

UCZNIOWIE

WRZESIEŃ

 

informuje rodziców o obowiązku realizacji projektu edukacyjnego

 

 

PAŹDZIERNIK

przedstawienie radzie pedagogicznej ogólnych zasad realizacji projektu gimnazjalnego

 

opracowanie zakresów tematycznych projektów edukacyjnych dla uczniów klas II

wybór tematu projektu edukacyjnego

powołanie zespołu ds. realizacji projektu gimnazjalnego

 

 

 

LISTOPAD

 

poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. Pod opieką wychowawcy uczniowie dokonują wyboru tematu projektu oraz zespołu (do 30 XI)

przedstawienie dyrektorowi szkoły listy tematów projektów możliwych do realizacji w danej klasie II (do 10 XI)

wybór tematu projektu edukacyjnego

GRUDZIEŃ

 

 

na bieżąco sprawowanie opieki nad uczniami realizującymi projekt

realizacja projektów edukacyjnych w terminie od 1 XII 2017r. (cele, etapy realizacji, rozdzielenie i wykonywanie zadań, konsultacje, dokumentacja realizacji, przygotowywanie prezentacji)

STYCZEŃ

wspieranie uczniów i ich opiekunów w realizacji projektów edukacyjnych (od 1 XII 2017r.)

wspieranie uczniów i ich opiekunów w realizacji projektów edukacyjnych (od 1 XII 2017)

realizacja projektów edukacyjnych w terminie od 1 XII 2017r. (cele, etapy realizacji, rozdzielenie zadań, konsultacje, dokumentacja realizacji, prezentacja projektu)

 

 

prowadzenie działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów w klasie, w szczególności: monitorowanie udziału uczniów w pracach zespołów, przekazywanie informacji o postępach w realizacji rodzicom

na bieżąco monitorowanie realizacji projektów przez uczniów (konsultacje)

na bieżaco prowadzenie karty realizacji projektu oraz ewentualnej dokumentacji dodatkowej. Przygotowywanie prezentacji projektu.

 

uwzględnienie zaangażowania każdego ucznia w prace zespołów przy ustalaniu oceny zachowania

 

samoocena (zaangażowanie w realizację projektu) do oceny zachowania, osiągniecia efektu końcowego projektu

LUTY

uzgodnienie sposobu i terminu prezentacji zespołów projektowych z opiekunem projektu

prowadzenie odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego 

na bieżąco monitorowanie realizacji projektów przez uczniów (konsultacje)

na bieżąco prowadzenie karty realizacji projektu oraz ewentualnej dokumentacji dodatkowej. Przygotowywanie prezentacji projektu.

MARZEC

 

 

na bieżąco monitorowanie realizacji projektów przez uczniów (konsultacje)

na bieżąco prowadzenie karty realizacji projektu oraz ewentualnej dokumentacji dodatkowej. Przygotowywanie prezentacji projektu.

KWIECIEŃ

 

 

na bieżąco monitorowanie realizacji projektów przez uczniów (konsultacje)

na bieżąco prowadzenie karty realizacji projektu oraz ewentualnej dokumentacji dodatkowej. Przygotowywanie prezentacji projektu.

MAJ

 

uwzględnienie zaangażowania każdego ucznia w prace zespołu projektowego przy ustalaniu oceny zachowania

 

samoocena (zaangażowanie w realizację projektu) do oceny zachowania

CZERWIEC

wyznaczenie ostatecznego terminu prezentacji projektów gimnazjalnych

 

wypełnienie karty oceny realizacji projektu z uwzględnieniem zaangażowania, każdego ucznia i jego wkładu pracy, umiejętności współpracy w zespole, efektu końcowego - osiągniecia celów i prezentacji rezultatów 

prezentacje rezultatów projektów przed uczniami, rodzicami oraz gośćmi w zależności od potrzeb (po zakończeniu danego projektu do 15 czerwca 2018r.)


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki