REGULAMIN REKRUTACJI
do Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu
na rok szkolny 2016/2017

Rekrutacja do szkół gimnazjalnych w Elblągu na rok szkolny 2016/2017 odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez stronę: https://www.eped.pl

 

Rekrutacja kandydatów spoza obwodu szkoły prowadzona jest na wolne miejsca po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły

 1. Warunkiem przyjęcia ucznia do gimnazjum jest ukończenie przez niego szkoły podstawowej, co potwierdzone jest świadectwem ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach sprawdzianu.
 2. Kandydatów zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum nr 3 w Elblągu, przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców złożonego za pomocą strony https://www.eped.pl i w formie papierowej w szkole.
 3. Rekrutacja kandydatów spoza obwodu szkoły prowadzona jest na wolne miejsca po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.
 4. Postępowanie rekrutacyjne w Gimnazjum nr 3 przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora ZSO Nr 2 w Elblągu na wniosek rodzica kandydata, złożony do Dyrektora ZSO nr 2 w Elblągu w formie elektronicznej za pomocą strony https://www.eped.pl oraz złożonych w szkole dokumentów w terminach wskazanych w harmonogramie.
 5. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 20014 r. nr 256.poz.2572) korzystają z uprawnień wynikających z art. 20 d tejże ustawy, czyli przyjmowani są w pierwszej kolejności.
 6. W postępowaniu rekrutacyjnym, dla kandydatów zamieszkujących poza obwodem Gimnazjum nr 3, stosuje się zasady obowiązujące szkoły w Gminie Miasto Elbląg (na podstawie Uchwały nr XII/259/2015 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2015 r), czyli bierze się pod uwagę łączną liczbę punktów (maksymalnie 31 punktów) uzyskaną za następujące kryteria:
  1. Kandydat jest mieszkańcem Gminy Miasto Elbląg – 20 punktów.
  2. Kandydat nie jest mieszkańcem Gminy Miasto Elbląg – 8 punktów.
  3. Rodzeństwo kandydata obecnie uczęszcza do szkoły lub będzie uczęszczało w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 4 punkty.
  4. Wielodzietność rodziny kandydata - 3 punkty.
  5. Miejsce pracy jednego z rodziców/ prawnych opiekunów kandydata znajduje się w obwodzie szkoły – 2 punkty.
  6. Kandydat uzyskał świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 1 punkt.
  7. Kandydat uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej co najmniej dobrą ocenę z zachowania – 1 punkt.
 7. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryteriów, o których mowa w punktach VI.1, VI.2, VI.4, VI.5, uznaje się oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego odpowiednio o miejscu zamieszkiwania kandydata, wielodzietności rodziny, w której wychowuje się kandydat oraz miejscu pracy rodzica/ opiekuna prawnego.
 8. Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w punktach VI.3, VI.6, VI.7, dokonuje dyrektor gimnazjum na podstawie dokumentacji szkolnej oraz świadectwa ukończenia przez kandydata szkoły podstawowej.
 9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie odpowiednio następujące kryteria:
  1. Przeliczone na punkty (maksymalnie 50 punktów) wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej:
   1. liczbowo określona wartość procentowa wyniku ogólnego z części pierwszej z języka polskiego x 0,2 - maksymalnie 20 pkt,
   2. liczbowo określona wartość procentowa wyniku ogólnego z części pierwszej z matematyki x 0,2 - maksymalnie 20 pkt,
   3. liczbowo określona wartość procentowa wyniku ogólnego z części drugiej (z języka obcy) x 0,1 - maksymalnie 10 pkt
  2. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej czyli uzyskanie wysokiego miejsca, nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty, bo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły zgodnie z załącznikiem nr 5 do Zarządzenia Nr 4/2016 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016), z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty, o których mowa w punkcie II.
   1. za uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
    • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
   2. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim (dotyczy uczniów szkół artystycznych):
    • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
    • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
    • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
   3. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
    • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
   4. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, (dotyczy uczniów szkół artystycznych):
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
    • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
    • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
   5. uzyskanie wysokiego miejsca (na szczeblu międzynarodowym i krajowym: miejsca 1-10, wojewódzkim: miejsca 1-5, powiatowym: miejsca 1-3) w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt a) –d), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
    • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
    • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
    • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
    • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
   6. w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. a) – e), wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów
  3. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 2 punkty.
  4. Za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z 5 wskazanych przedmiotów: j. polski, matematyka, j. obcy, historia, przyroda:
   PRZEDMIOTPRZELICZNIKLICZBA PKT.RAZEM
   język polski liczbowo określona ocena x 2 max 12 max.60 pkt.
   matematyka liczbowo określona ocena x 2 max 12
   historia liczbowo określona ocena x 2 max 12
   przyroda liczbowo określona ocena x 2 max 12
   j. obcy liczbowo określona ocena x 2 max 12
 10. Wykaz zawodów (konkursów) wiedzy, artystycznych, sportowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zawiera załącznik nr 5 do zarządzenia nr 4/2016 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016r.
 11. Kryteria przyjęcia do klasy sportowej o specjalności - PIŁKA SIATKOWA:
  1. Spełnienie wymagania ujętego w punkcie I.
  2. Zaliczenie próby sprawności fizycznej ustalonej przez komisję rekrutacyjną, lub przedstawienie opinii trenera instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, który takie próby przeprowadził.
  3. Posiadanie orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania piłki siatkowej, wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 i 23 rokiem życia (oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata).
  4. Wyrażenie pisemnej zgody rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego.
  5. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc, stosuje się łącznie zasady ujęte w punktach VI i IX.
 12. Rekrutacja do klasy sportowej odbywa się na oddzielnych zasadach, kandydaci rekrutowani są do klasy nie do szkoły.
 13. Kandydaci zamieszkujący w obwodzie szkoły, jak i kandydaci spoza obwodu szkoły przyjmowani są do szkoły (z wyjątkiem klasy sportowej), o podziale uczniów na klasy decyduje dyrektor gimnazjum, kierując się m.in kryteriami ujętymi w punkcie IX.
 14. Tryb odwoławczy od decyzji Komisji Rekrutacyjnej Gimnazjum nr 3 w ZSO Nr 2 w Elblągu:
  1. W ciągu 5 dni od daty wystąpienia rodzica Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia.
  2. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
  3. W ciągu 7 dni od dnia wniesienia odwołania Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
  4. W ciągu 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na odwołanie rodzic może wnieść skargę do Sądu Administracyjnego.

 

Pobierz PDF


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

 • PG
 • UG
 • WSBG
 • PWSZ
 • EUH-E

Linki